24smolian.com/Политика

Очаквано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска доверие от партията да изпрати на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) проект на коалиционно споразумение за съвместно управление. С мнозинство активът на партията го подкрепи.

Колкото и да ни е мила партията, държавата е по-важна - с такава заявка Бойко Борисов взе думата, за да може да вземе "завоя", след острите изказвания на членовете на ГЕРБ Томислав Дончев и Делян Добрев, които по-скоро поискаха избори, пише „Факти Бг“.

ГЕРБ са подготвили проект на споразумение, за да няма ултиматум или да са под натиск парламентарната група на ПП-ДБ. Днес документът ще бъде предаден на ПП-ДБ и ще бъде даден още един шанс на преговарящи екип - Томислав Дончев, Теменужка Петкова, Деница Сачева, Мария Габриел, Рая Назарян.

"Отивайки на избори трябва да сме наясно, че разделението ще се разстрои. Дори и ние - евроатлантическата коалиция ще сме разбити помежду си, а поотделно ще сме слаби в битката за геополитическата ориентация на България.

Затова може би и ме държите председател на партията и винаги съм ви превел по възможно най-добрия начин и затова по време на нашето управление в България е направила, строила, произвела и дори една от целите - Еврозоната и бяхме в чакалнята", каза Борисов.

Ако Мария, обърна се Борисов към вицепремиера Габриел, приемеш да си премиер с този финансов министър, за няколко месеца ще те прободат.

С подобен кабинет – Тагарев, Василев, Богданов, спортния, на туризма – ти ще се провалиш. Провалиш ли се ти, ние ще се сгромолясаме. Затова твоят провал дори е прогнозиран от тях, каза още Бойко Борисов.

ГЕРБ предлага броят на министрите да бъде пропорционален на електоралната тежест,

изразена чрез депутатите в парламента, с ясно носене на отговорност от политическите сили, които ги номинират.

Това споразумение започва от мандата през Министерския съвет, състав на МС, разясни Борисов. В него ще бъде записано и правото на вето, както те предлагат, и нов преглед на министрите, допълни той. Внимателно прочетох техния меморандум, повече в такива "сглобки" - недоизказани, неорганизирани, няма повече да участваме, категоричен е лидерът на ГЕРБ.

От партията първо щели да предложат на ПП-ДБ да започнат с попълването на КЗК и на регулаторите, за чийто състав се изискват гласовете на 121 депутати, а след това да се премине към попълването на тези, за които трябват най-малко 160 гласа.

За министрите - договаряме се с тях на базата на електоралната тежест, изразена през депутатите в парламента, подчерта лидерът на ГЕРБ. От партията продължават да държат на външно министерство.

ГЕРБ определя като "добро решение" идеята на "Продължаваме промяната - Демократична България" двете формации да имат право на вето при избора на регулатори. Според ГЕРБ решението граждански организации да номинират членове също е добро. Оттам обаче настояват само "политически формации, с ясно изразена евроатлантическа ориентация" да участват, когато изборът предвижда мнозинство от 2/3 (както е за прокурорския и съдебните съвети, Инспектората към ВСС и новата антикорупционна комисия). Не са съгласни с предложението на ПП-ДБ в техния меморандум да не се търсят "плаващи мнозинства" (т.е. с останалите формации).

 

Регулаторите са най-спорната тема в управляващото мнозинство, като споровете около нея дори застрашават провеждането на ротацията на правителството.

В предложението за механизъм за вземането на решения е записано, че за всеки един от регулаторните и/или контролни органи двете коалиции излъчват по трима представители от парламентарна група, по свой избор, които анализират и обсъждат предложените кандидатури за съответния регулаторен и/или контролен орган, както и преценяват съответствието им с изискванията на приложимото законодателство.

В случай, че има разногласия между тях, не се дава ход на процедурата по избор и въпросът се поставя на вниманието на лидерите на коалициите или оправомощени от тях лица за решаване на политическо ниво чрез преговори и консултации.

От ГЕРБ искат още споделена отговорност за управлението и отчети на всички министерства на всеки три месеца за това как изпълняват програмата за управление. Ако резултатите не са добри, то това може да е основание за смяна на съответния министър.

 

Ето някои акценти от предложението за споразумение на ГЕРБ:

- след декември 2024г., ротационните мандати се приемат за два, а именно - по 15 месеца.

- Като свой висш приоритет, страните приемат продължаване на усилията по протичащата реформа в съдебната власт. Това включва на първо място, приемане на нов Закон за съдебната власт, който да осигури заложените в Конституцията на Република България цели, отговарящи на международните стандарти за независим съд и прокуратура, отчетна прокуратура, безпристрастни и компетентни магистрати, притежаващи безспорни високи морални и нравствени качества, гарантирани от ефективен Инспекторат, в името на справедливостта, дължима от всяка правова държава на обществото.

 - На следващо място, след приетия Закон за противодействие на корупцията, антикорупционната реформа следва да продължи своя ход, като бъде приет изцяло нов като концептуална логика и функционалност Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество, който да отговори на критериите на ТР №4/2021 на Върховния касационен съд (ВКС) и европейското законодателство в областта.

- Националното законодателство не предвижда възможност кандидатури за ръководители на службите за сигурност да бъдат съгласувани или определяни от представители на политически партии или парламентарни групи. Политическата неутралност е задължителен елемент от функциите и дейността на службите за сигурност. Разпределение на квотен принцип в службите за сигурност, на база политическо представителство е недопустимо. Намеса в кадровата политика и работата на службите представлява заплаха за националната сигурност.

- Изпълнителна власт – запазва се досегашната структура на Министерски съвет (МС) – 1 министър-председател, 1 заместник министър-председател. По отношение на персоналния състав на МС – прозрачност, предвидимост и персонална отговорност на членовете на МС чрез въвеждане на ясни индикатори за изпълнение на ангажиментите по политики, като на 3-месечен период се публикува на интернет страницата на МС отчет за всяко министерство. Периодичният преглед е неизменна част от изпълнението на управленската програма и при неизпълнение на секторните политики е основание за консултации между Страните за смяна на министъра.

Гаранцията за изпълнение на управленската програма е носенето на равно споделена политическа отговорност от Страните и включва министерствата, изпълнителните агенции към министерствата и държавните агенции. Контролът включва, както релацията министър – заместник-министър, така и министър – ръководител на агенция.

- Въвеждането на възможност, граждански организации да участват при номинирането на кандидати при процедура по избор за съответния орган, е добро решение, но следва да се уреди със съответния закон, както бе уредено в Закон за противодействие на корупцията (ЗПК). Оценката на професионалните и нравствени качества е неизменна част от процедурата по избор, за който и да било орган, но следва да бъдат разписани ясни обективни критерии за преценка на почтеността на кандидатите. Тази методика е необходимо да бъде одобрена, за да не продължава използването на „метода Гугъл“, който е доказано лоша и непочтена практика.

- Предвиждане на възможност за налагане на вето върху конкретни кандидатури е добро решение. По този начин, добросъвестно може да се влияе върху избора в съответните органи с цел най-безспорните кандидати, да бъдат допуснати до избор. Достатъчно е НС да разработи правила за избор, които да гарантират публичност, прозрачност, откритост и обоснованост /изслушване в съответната ресорна комисия или нарочно създадена комисия по избор на регулаторните и/или контролни органи/, в пълно съответствие с разпоредбата на чл.91б КРБ. Конституцията е основно ръководно начало на правовата държава и нейните разпоредби се прилагат пряко и непосредствено.

Ето някои акценти от предложението на ГЕРБ по механизма за вземане на решения:

- Всички възникнали въпроси по отделните секторни политики се обсъждат между председателя на съответната постоянна комисия в 49-ото Народно събрание и ресорния министър. Когато министърът е от ГЕРБ-СДС той обсъжда възникналите въпроси по съответната секторна политика с председателя на ресорната парламентарна комисия, чийто председател или заместник-председател е от ПП-ДБ. Когато министърът е от коалицията  ПП-ДБ, той обсъжда възникналите въпроси по съответната секторна политика с председателя или заместник-председателя на ресорната постоянна комисия, който е от ГЕРБ-СДС.

- Всяка законодателна инициатива, решение или друг акт на Министерски съвет се съгласува предварително от страна на ресорния министър с председателя, респективно заместник-председателя на  съответната постоянна комисия в 49-ото Народно събрание. В случай, че има разногласия между тях, не се дава ход на съответния законопроект, решение или друг акт на Министерски съвет. В този случай, въпросът се поставя на вниманието на лидерите на коалициите или оправомощени от тях лица за решаване чрез преговори и консултации.

- С цел гарантиране на публичност и прозрачност при избора на регулаторните и/или контролни органи, страните по Споразумението се съгласиха и ще предприемат необходимата законодателна инициатива за всички регулаторни и/ или контролни органи, извън тези на съдебната власт, които се избират от Народно събрание, да се приложи следният подход:

- Ръководителите на съответните органи се избират от Народно събрание, а техните заместници се избират от Народно събрание по предложение на съответните избрани ръководители. Следва да се отбележи, че този подход се прилага при избора на подуправителите на БНБ и заместник-председателите на КФН.

- За всеки един от регулаторните и/или контролни органи двете коалиции излъчват по трима представители от парламентарна група, по свой избор, които анализират и обсъждат предложените кандидатури за съответния регулаторен и/или контролен орган, както и преценяват съответствието им с изискванията на приложимото законодателство.

- В случай, че има разногласия между тях, не се дава ход на процедурата по избор и въпросът се поставя на вниманието на лидерите на коалициите или оправомощени от тях лица за решаване на политическо ниво чрез преговори и консултации.

- Страните по Коалиционното споразумение имат право на вето върху предложенията за назначения на съответните кандидати. В случай на наложено вето, двете страни полагат необходимите усилия за неговото преодоляване или постигане на консенсус чрез преговори и консултации.


Share To:

24rodopi

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Съдържанието на 24smolian.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24smolian.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24smolian.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24smolian.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24smolian.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24smolian.comне носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I